Historisk vandrerute «Heradsmarka»

Kjerkevegen

Fra Grue kirke til Grue gamle kirke

Forord

Dette er et prosjekt om en vandrerute, fra kirkebakken (Hestevollen) ved Grue kirke, til minneplassen ved «Gamle Grue», en husmannsplass som tilhørte Grue prestegard. Det var det stedet bygdevekteren hentet fyr og dåpsvann. Denne ruta vil være ment som en tur med litt informasjon om historiske steder. All informasjon vil omtale stedene, 100 år bakover i tid og enda lengre bakover. Mange av opplysningene er hentet fra nedskrevne kilder bakover i tid, mest fra «Grue boka» (Harald Hveberg). “Årboka for Glåmdalen”, artikler av Harald Hveberg og Gunnar Tanga.

Bilder er fra de eldste vi har tilgjengelige. Slik det er i dag vil jo komme fram, på vandreturen. Det er steder som kan være fra 600 tallet. Noe av dokumentasjon er fra 800-tallet. Det gamle kirkestedet fra 1224. Gårdene rundt er fra 1500-tallet. Mange av de har historie beskrevet fra 1600- og 1700-tallet. Veiene har også blitt flyttet, men beholdt navnene. Det vil også bli gitt ut en bok om Grue gamle kirke og Grue prestegards historie og de nærliggende gårdene.

Grinder 2. november 2021
Ole Reidar Mellem


Foreword

This is a project relating to a hiking trail, from the churchyard (Hestevollen) at Grue Church to the memorial at “Gamle Grue”, a smallholding that belonged to Grue Prestegård. This was where the village watchman collected fire and water for baptisms. This trail will be devised as a tour, providing a little information on historical sites. All the information will refer to the places 100 years ago, and even further back than that. A lot of the information is taken from sources written down years ago, mostly from “Grue boka” [The Grue Book] by Harald Hveberg. Articles from “Årboka for Glåmdalen” [The Glåmdalen Yearbook] are by Harald Hveberg and Gunnar Tanga.

The illustrations are some of the oldest available to us. How things are today will become apparent during the hike. Some sites may date back to the 7th century AD. Some of the documents date all the way back to the 9th century AD. The place where the old church stood dates back to 1224. The farms around the church date back to the 16th century. The history of many of them was written down in the 17th and 18th centuries. The roads have been relocated as well, but their names have been retained. A book about the old Grue Church and the history of Grue Prestegård and adjacent farms will also be published.

Grinder 2. november 2021
Ole Reidar Mellem

 

Grue kirke

Grue kirke - Tatt i bruk 1828

Tegnet av Hans Ditlev Franciscus (Frants) von Linstow (født 1787 i Hørsholm, Danmark,  død 1851 i Christiania) var arkitekt.

Grue kirke er en langkirke fra 1828 i Grue kommune i Innlandet. Byggverket er i stein og har 500 plasser og har svære dimensjoner. Den måler 47 ganger 18 meter og veggene er 1,26 meter tykke. Kirken er i sin ytre form meget enkel, sammensatt av et tårn og et skip i enkle geometriske former.


Grue Church - Inaugurated in 1828

Signed av Hans Ditlev Franciscus (Frants) von Linstow (born in 1787 in Hørsholm, Denmark, died in 1851 in Christiania) was an architect.

Grue Church is a long church in the municipality of Grue in the county of Innlandet and dates back to 1828. The stone structure is able to accommodate 500 people and has massive dimensions: it measures 47 by 18 metres and the walls are 1.26 metres thick. The church has a very simple outer form, comprising a tower and a nave with basic geometric shapes. 

 

Heradsmarka

Rektor og can.philol Harald Hveberg beskriver bygda i Årbok for Glåmdalen 1949. Han peker på at selve navnet Heradsmarka kommer av herad, som betyr at det er det eldste bosettinga i Grue. Det eldste stedet i denne sammenhengen, i følge Hveberg, er By som betyr «Garden». Dette var nok et avgrensa område, men kan bety at det er et forhistorisk område. Hveberg beskriver at By går tilbake til folkevandringstida, til 500-tallet.


Heradsmarka

Rector can.pilol Harald Hveberg describes the village in Årbok for Glåmdalen 1949 [The 1949 Glåmdalen Yearbook]. He points out that the name Heradsmarka is derived from the old Norwegian word “herad”, meaning a village or hamlet, which makes this the oldest settlement in Grue. The oldest place in this respect, according to Hveberg, is By, which means “Garden”. This was probably a defined area, but it may mean this is a prehistoric area. Hveberg explains that By dates back to the age of migration, to the 6th century AD.

 

Kjerkevegen

Kjerkevegen fra den søndre delen av bygda, langs Haugsgutua, Gamle kongevei og Prestgardsgutua. (Den opprinnelige Kongeveien gikk nok nærmere elva. Flere av gårdene lå på elvekanten før de ble flyttet der de ligger i dag).

Vandringen går fra kirkebakken ved Grue kirke til minneplassen ved Grue gamle kirke. Denne plassen er litt av det som ble kalt Gamle Grue, som var en del av Prestegardene, og hvor det lå en husmannsplass hvor vekteren hentet fyr og varme til å tenne lys og varme dåpsvann.


Kjerkevegen

Kjerkevegen, Church Road, extends from the southern part of the village, along Haugsgutua, Gamle konge vei and Prestgardsgutua. (The original Kongeveien was probably closer to the river. A number of the farms were sited on the banks of the river before being relocated to their current locations.)

The tour continues from the churchyard at Grue Church to the memorial at the old Grue Church. This site is part of what was known as Gamle Grue, Old Grue. This was part of Prestegardene, and there was a smallholding here where the watchman collected fire and heat so that candles could be lit and water for baptisms could be warmed.

Gå til toppen